Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:55

New American Standard Bible
Luke 8:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And her spirit returned, and she got up immediately; and He ordered that {something} be given her to eat.
NA26 – καὶ ἐπέστρεψεν (5656) τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη (5627) παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι (5683) φαγεῖν. (5629)
WH – και επεστρεψεν (5656) το πνευμα αυτης και ανεστη (5627) παραχρημα και διεταξεν (5656) αυτη δοθηναι (5683) φαγειν (5629)
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile