Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:7

New American Standard Bible
Luke 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Other {seed} fell among the thorns; and the thorns grew up with it and choked it out.
NA26 – καὶ ἕτερον ἔπεσεν (5627) ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι (5651) αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
WH – και ετερον επεσεν (5627) εν μεσω των ακανθων και συμφυεισαι (5651) αι ακανθαι απεπνιξαν (5656) αυτο
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܺܝܥܰܘ ܥܰܡܶܗ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile