Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:16-23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 16:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Law and the Prophets {were proclaimed} until John; since that time the gospel of the kingdom of God has been preached, and everyone is forcing his way into it.
NA26 – νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. (5743)
WH – ο νομος και οι προφηται μεχρι ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται (5743) και πας εις αυτην βιαζεται (5731)
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܠܳܗ ܚܳܒ݂ܶܨ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter of the Law to fail.
NA26 – Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν (5748) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν (5629) τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.
WH – ευκοπωτερον δε εστιν (5719) τον ουρανον και την γην παρελθειν (5629) η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν (5629)
PES – ܦ݁ܫܺܝܩ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܐܰܘ ܐܳܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
NA26 – Πᾶς ἀπολύων (5723) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ἀπολελυμένην (5772) ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.
WH – πας ο απολυων (5723) την γυναικα αυτου και γαμων (5723) ετεραν μοιχευει (5719) και ο απολελυμενην (5772) απο ανδρος γαμων (5723) μοιχευει (5719)
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day.
NA26 – Ἄνθρωπος δέ τις ἦν (5713) πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν λαμπρῶς.
WH – ανθρωπος δε τις ην (5707) πλουσιος και ενεδιδυσκετο (5710) πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος (5746) καθ ημεραν λαμπρως
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܘܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܐܝܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores,
NA26 – πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος
WH – πτωχος δε τις ονοματι λαζαρος εβεβλητο (5718) προς τον πυλωνα αυτου ειλκωμενος (5772)
PES – ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܘܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܚܰܝ ܒ݁ܫܽܘܚܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and longing to be fed with the {crumbs} which were falling from the rich man's table; besides, even the dogs were coming and licking his sores.
NA26 – καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι (5683) ἀπὸ τῶν πιπτόντων (5723) ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι (5740) ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
WH – και επιθυμων (5723) χορτασθηναι (5683) απο των πιπτοντων (5723) απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι (5740) επελειχον (5707) τα ελκη αυτου
PES – ܘܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܡܠܶܐ ܟ݁ܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܠܰܚܟ݂ܺܝܢ ܫܽܘܚܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom; and the rich man also died and was buried.
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ ἀποθανεῖν (5629) τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν (5627) δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη.
WH – εγενετο (5633) δε αποθανειν (5629) τον πτωχον και απενεχθηναι (5683) αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν (5627) δε και ο πλουσιος και εταφη (5648)
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܥܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In Hades he lifted up his eyes, being in torment, and *saw Abraham far away and Lazarus in his bosom.
NA26 – καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας (5660) τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων (5723) ἐν βασάνοις, ὁρᾷ (5720) Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.
WH – και εν τω αδη επαρας (5660) τους οφθαλμους αυτου υπαρχων (5723) εν βασανοις ορα (5719) αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain