Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:36-48

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 19:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was going, they were spreading their coats on the road.
NA26 – πορευομένου (5740) δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον (5707) τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
WH – πορευομενου (5740) δε αυτου υπεστρωννυον (5707) τα ιματια [ εαυτων | αυτων ] εν τη οδω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܦ݁ܳܪܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As soon as He was approaching, near the descent of the Mount of Olives, the whole crowd of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the miracles which they had seen,
NA26 – Ἐγγίζοντος (5723) δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες (5723) αἰνεῖν (5721) τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον (5627) δυνάμεων,
WH – εγγιζοντος (5723) δε αυτου ηδη προς τη καταβασει του ορους των ελαιων ηρξαντο (5668) απαν το πληθος των μαθητων χαιροντες (5723) αινειν (5721) τον θεον φωνη μεγαλη περι πασων ων ειδον (5627) δυναμεων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܡܰܚܰܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – shouting: "" Lord; Peace in heaven and glory in the highest!"
NA26 – λέγοντες, (5723) Εὐλογημένος (5772) ἐρχόμενος (5740) βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
WH – λεγοντες (5723) ευλογημενος (5772) ο ερχομενος (5740) ο βασιλευς εν ονοματι κυριου εν ουρανω ειρηνη και δοξα εν υψιστοις
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Some of the Pharisees in the crowd said to Him, ""Teacher, rebuke Your disciples."
NA26 – καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν (5627) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον (5657) τοῖς μαθηταῖς σου.
WH – και τινες των φαρισαιων απο του οχλου ειπαν (5627) προς αυτον διδασκαλε επιτιμησον (5657) τοις μαθηταις σου
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܺܝ ܟ݁ܐܺܝ ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus answered, ""I tell you, if these become silent, the stones will cry out!"
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Λέγω (5719) ὑμῖν, ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, (5692) οἱ λίθοι κράξουσιν.
WH – και αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) λεγω (5719) υμιν εαν ουτοι σιωπησουσιν (5692) οι λιθοι κραξουσιν (5692)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܢܶܩܥܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He approached {Jerusalem,} He saw the city and wept over it,
NA26 – Καὶ ὡς ἤγγισεν, (5656) ἰδὼν (5631) τὴν πόλιν ἔκλαυσεν (5656) ἐπ αὐτήν,
WH – και ως ηγγισεν (5656) ιδων (5631) την πολιν εκλαυσεν (5656) επ αυτην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܘܰܚܙܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܳܐ ܥܠܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""If you had known in this day, even you, the things which make for peace! But now they have been hidden from your eyes.
NA26 – λέγων (5723) ὅτι Εἰ ἔγνως (5627) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη (5648) ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
WH – λεγων (5723) οτι ει εγνως (5627) εν τη ημερα ταυτη και συ τα προς ειρηνην νυν δε εκρυβη (5648) απο οφθαλμων σου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܽܘ ܟ݁ܰܝ ܝܳܕ݂ܰܥܬ݁ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܰܫܠܳܡܶܟ݂ܝ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܶܟ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you, and surround you and hem you in on every side,
NA26 – ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν (5692) οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν (5692) σε καὶ συνέξουσίν (5719) σε πάντοθεν,
WH – οτι ηξουσιν (5692) ημεραι επι σε και παρεμβαλουσιν (5692) οι εχθροι σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν (5692) σε και συνεξουσιν (5692) σε παντοθεν
PES – ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܚܕ݁ܪܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܝ ܘܢܶܐܠܨܽܘܢܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation."
NA26 – καὶ ἐδαφιοῦσίν (5692) σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν (5692) λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως (5627) τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
WH – και εδαφιουσιν (5692) σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν (5692) λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως (5627) τον καιρον της επισκοπης σου
PES – ܘܢܶܣܚܦ݂ܽܘܢܶܟ݂ܝ ܘܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܝ ܒ݁ܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܚܠܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus entered the temple and began to drive out those who were selling,
NA26 – Καὶ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν (5721) τοὺς πωλοῦντας, (5723)
WH – και εισελθων (5631) εις το ιερον ηρξατο (5668) εκβαλλειν (5721) τους πωλουντας (5723)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, ""It is written, ' ,' but you have made it a ' ."
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) Καὶ ἔσται (5704) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (5656) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – λεγων (5723) αυτοις γεγραπται (5769) και εσται (5695) ο οικος μου οικος προσευχης υμεις δε αυτον εποιησατε (5656) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was teaching daily in the temple; but the chief priests and the scribes and the leading men among the people were trying to destroy Him,
NA26 – Καὶ ἦν (5713) διδάσκων (5723) τὸ καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν (5707) αὐτὸν ἀπολέσαι (5658) καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ·
WH – και ην (5707) διδασκων (5723) το καθ ημεραν εν τω ιερω οι δε αρχιερεις και οι γραμματεις εζητουν (5707) αυτον απολεσαι (5658) και οι πρωτοι του λαου
PES – ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܝܽܘܡ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they could not find anything that they might do, for all the people were hanging on to every word He said.
NA26 – καὶ οὐχ εὕρισκον (5707) τὸ τί ποιήσωσιν, (5661) λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. (5723)
WH – και ουχ [ | ] το τι ποιησωσιν (5661) ο λαος γαρ απας [ | ] αυτου ακουων (5723)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܬ݁ܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain