Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:1

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On one of the days while He was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders confronted {Him,}
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος (5723) αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου (5734) ἐπέστησαν (5627) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
WH – και εγενετο (5633) εν μια των ημερων διδασκοντος (5723) αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζομενου (5734) επεστησαν (5627) οι αρχιερεις και οι γραμματεις συν τοις πρεσβυτεροις
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain