Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:38

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 20:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now He is not the God of the dead but of the living; for all live to Him."
NA26 – θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν (5748) νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, (5723) πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. (5719)
WH – θεος δε ουκ εστιν (5719) νεκρων αλλα ζωντων (5723) παντες γαρ αυτω ζωσιν (5719)
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain