Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:7-23

New American Standard Version
Luke 22:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then came the {first} day of Unleavened Bread on which the Passover {lamb} had to be sacrificed.
NA26 – Ἦλθεν (5627) δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ἔδει (5900) θύεσθαι (5745) τὸ πάσχα.
WH – ηλθεν (5627) δε η ημερα των αζυμων [ | [εν] ] η εδει (5707) θυεσθαι (5745) το πασχα
PES – ܘܡܰܛܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܟ݂ܶܣ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus sent Peter and John, saying, ""Go and prepare the Passover for us, so that we may eat it."
NA26 – καὶ ἀπέστειλεν (5656) Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών, (5631) Πορευθέντες (5679) ἑτοιμάσατε (5657) ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. (5632)
WH – και απεστειλεν (5656) πετρον και ιωαννην ειπων (5631) πορευθεντες (5679) ετοιμασατε (5657) ημιν το πασχα ινα φαγωμεν (5632)
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܠܰܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܢܶܠܥܰܣ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to Him, ""Where do You want us to prepare it?"
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ποῦ θέλεις (5719) ἑτοιμάσωμεν; (5661)
WH – οι δε ειπαν (5627) αυτω που θελεις (5719) ετοιμασωμεν (5661)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""When you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house that he enters.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἰδοὺ (5628) εἰσελθόντων (5631) ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει (5692) ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· (5723) ἀκολουθήσατε (5657) αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. (5736)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις ιδου (5640) εισελθοντων (5631) υμων εις την πολιν συναντησει (5692) υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων (5723) ακολουθησατε (5657) αυτω εις την οικιαν εις ην εισπορευεται (5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܓ݁ܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And you shall say to the owner of the house, 'The Teacher says to you, ""Where is the guest room in which I may eat the Passover with My disciples?"'
NA26 – καὶ ἐρεῖτε (5692) τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει (5719) σοι διδάσκαλος, Ποῦ ἐστιν (5748) τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; (5632)
WH – και ερειτε (5692) τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει (5719) σοι ο διδασκαλος που εστιν (5719) το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω (5632)
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܢܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he will show you a large, furnished upper room; prepare it there."
NA26 – κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· (5772) ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. (5657)
WH – κακεινος υμιν δειξει (5692) αναγαιον μεγα εστρωμενον (5772) εκει ετοιμασατε (5657)
PES – ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܘܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they left and found {everything} just as He had told them; and they prepared the Passover.
NA26 – ἀπελθόντες (5631) δὲ εὗρον (5627) καθὼς εἰρήκει (5715) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – απελθοντες (5631) δε ευρον (5627) καθως ειρηκει (5715) αυτοις και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the hour had come, He reclined {at the table,} and the apostles with Him.
NA26 – Καὶ ὅτε ἐγένετο (5633) ὥρα, ἀνέπεσεν (5627) καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
WH – και οτε εγενετο (5633) η ωρα ανεπεσεν (5627) και οι αποστολοι συν αυτω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer;
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα (5656) τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν (5629) μεθ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· (5629)
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους επιθυμια επεθυμησα (5656) τουτο το πασχα φαγειν (5629) μεθ υμων προ του με παθειν (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܓ݂ܬ݁ܰܢܝ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܐܚܰܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω (5632) αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ (5686) ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν οτι ου μη φαγω (5632) αυτο εως οτου πληρωθη (5686) εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܰܡ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken a cup {and} given thanks, He said, ""Take this and share it among yourselves;
NA26 – καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας (5660) εἶπεν, (5627) Λάβετε (5628) τοῦτο καὶ διαμερίσατε (5657) εἰς ἑαυτούς·
WH – και δεξαμενος (5666) ποτηριον ευχαριστησας (5660) ειπεν (5627) λαβετε (5628) τουτο και διαμερισατε (5657) εις εαυτους
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω (5632) ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. (5632)
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν [ | [οτι] ] ου μη πιω (5632) απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη (5632)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken {some} bread {and} given thanks, He broke it and gave it to them, saying, ""This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me."
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) ἄρτον εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς λέγων, (5723) Τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· (5746) τοῦτο ποιεῖτε (5720) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – και λαβων (5631) αρτον ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και εδωκεν (5656) αυτοις λεγων (5723) τουτο εστιν (5719) το σωμα μου [ [[το | το ] υπερ υμων διδομενον (5746) τουτο ποιειτε (5720) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the same way {He took} the cup after they had eaten, saying, ""This cup which is poured out for you is the new covenant in My blood.
NA26 – καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, (5658) λέγων, (5723) Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. (5746)
WH – και το ποτηριον ωσαυτως μετα το δειπνησαι (5658) λεγων (5723) τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου το υπερ υμων [ εκχυννομενον]] (5746) | εκχυννομενον (5746) ]
PES – ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܳܣܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ ܐܶܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But behold, the hand of the one betraying Me is with Mine on the table.
NA26 – πλὴν ἰδοὺ (5628) χεὶρ τοῦ παραδιδόντος (5723) με μετ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης·
WH – πλην ιδου (5640) η χειρ του παραδιδοντος (5723) με μετ εμου επι της τραπεζης
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܫܠܡܳܢܝ ܥܰܠ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For indeed, the Son of Man is going as it has been determined; but woe to that man by whom He is betrayed!"
NA26 – ὅτι υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον (5772) πορεύεται, (5736) πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ παραδίδοται. (5743)
WH – οτι ο υιος μεν του ανθρωπου κατα το ωρισμενον (5772) πορευεται (5736) πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται (5743)
PES – ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܒ݁ܪܰܡ ܘܳܝ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they began to discuss among themselves which one of them it might be who was going to do this thing.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν (5721) πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη (5751) ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων (5723) πράσσειν. (5721)
WH – και αυτοι ηρξαντο (5668) συζητειν (5721) προς εαυτους το τις αρα ειη (5722) εξ αυτων ο τουτο μελλων (5723) πρασσειν (5721)
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܕ݁ܰܢܥܰܩܒ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܣܥܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile