Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:16-21; 13:10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.
NA26 – Καὶ ἦλθεν (5627) εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν (5713) τεθραμμένος, (5772) καὶ εἰσῆλθεν (5627) κατὰ τὸ εἰωθὸς (5756) αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη (5627) ἀναγνῶναι. (5629)
WH – και ηλθεν (5627) εις ναζαρα ου ην (5707) τεθραμμενος (5772) και εισηλθεν (5627) κατα το ειωθος (5756) αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη (5627) αναγνωναι (5629)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܠܡܶܩܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the book of the prophet Isaiah was handed to Him. And He opened the book and found the place where it was written,
NA26 – καὶ ἐπεδόθη (5681) αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν (5627) τὸν τόπον οὗ ἦν (5713) γεγραμμένον, (5772)
WH – και επεδοθη (5681) αυτω βιβλιον του προφητου ησαιου και [ ανοιξας (5660) | αναπτυξας (5660) ] το βιβλιον ευρεν (5627) [ [τον] | τον ] τοπον ου ην (5707) γεγραμμενον (5772)
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" Lord , . , , ,
NA26 – Πνεῦμα κυρίου ἐπ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν (5656) με εὐαγγελίσασθαι (5670) πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν (5758) με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι (5658) τεθραυσμένους (5772) ἐν ἀφέσει,
WH – πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκεν εχρισεν (5656) με ευαγγελισασθαι (5670) πτωχοις απεσταλκεν (5758) με κηρυξαι (5658) αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι (5658) τεθραυσμενους (5772) εν αφεσει
PES – ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܫܚܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܠܰܫܒ݂ܰܝܳܐ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ ܚܙܳܝܳܐ ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܶܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lord."
NA26 – κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
WH – κηρυξαι (5658) ενιαυτον κυριου δεκτον
PES – ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܰܠܬ݁ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He closed the book, gave it back to the attendant and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on Him.
NA26 – καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς (5631) τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· (5656) καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν (5713) ἀτενίζοντες (5723) αὐτῷ.
WH – και πτυξας (5660) το βιβλιον αποδους (5631) τω υπηρετη εκαθισεν (5656) και παντων οι οφθαλμοι εν τη συναγωγη ησαν (5707) ατενιζοντες (5723) αυτω
PES – ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܚܳܝܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He began to say to them, ""Today this Scripture has been fulfilled in your hearing."
NA26 – ἤρξατο δὲ λέγειν (5721) πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται (5769) γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
WH – ηρξατο (5668) δε λεγειν (5721) προς αυτους οτι σημερον πεπληρωται (5769) η γραφη αυτη εν τοις ωσιν υμων
PES – ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ διδάσκων (5723) ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.
WH – ην (5707) δε διδασκων (5723) εν μια των συναγωγων εν τοις σαββασιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain