Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:1-5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it happened that He was passing through {some} grainfields on a Sabbath; and His disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating {the grain.}
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι (5738) αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον (5707) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον (5707) τοὺς στάχυας ψώχοντες (5723) ταῖς χερσίν.
WH – εγενετο (5633) δε εν σαββατω διαπορευεσθαι (5738) αυτον δια σποριμων και ετιλλον (5707) οι μαθηται αυτου και ησθιον (5707) τους σταχυας ψωχοντες (5723) ταις χερσιν
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܦ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some of the Pharisees said, ""Why do you do what is not lawful on the Sabbath?"
NA26 – τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν, (5627) Τί ποιεῖτε (5719) οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν;
WH – τινες δε των φαρισαιων ειπαν (5627) τι ποιειτε (5719) ο ουκ εξεστιν (5719) τοις σαββασιν
PES – ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus answering them said, ""Have you not even read what David did when he was hungry, he and those who were with him,
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) πρὸς αὐτοὺς εἶπεν (5627) Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε (5627) ἐποίησεν (5656) Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν (5656) αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; (5752)
WH – και αποκριθεις (5679) προς αυτους ειπεν (5627) [ [ο] | ο ] ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε (5627) ο εποιησεν (5656) δαυιδ οτε επεινασεν (5656) αυτος και οι μετ αυτου [ | [οντες] (5723) ]
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God, and took and ate the consecrated bread which is not lawful for any to eat except the priests alone, and gave it to his companions?"
NA26 – ὡς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν (5631) ἔφαγεν (5627) καὶ ἔδωκεν (5656) τοῖς μετ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν (5629) εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;
WH – [ως] εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως λαβων (5631) εφαγεν (5627) και εδωκεν (5656) τοις μετ αυτου ους ουκ εξεστιν (5719) φαγειν (5629) ει μη μονους τους ιερεις
PES – ܕ݁ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܐܶܟ݂ܰܠ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was saying to them, ""The Son of Man is Lord of the Sabbath."
NA26 – καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Κύριός ἐστιν (5748) τοῦ σαββάτου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις κυριος εστιν (5719) του σαββατου ο υιος του ανθρωπου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܳܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain