Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:14

New American Standard Bible
Mark 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Jesus saw {this,} He was indignant and said to them, "Allow the children to come to Me; do not forbid them, for the kingdom of God belongs to such as these.
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν (5656) καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἄφετε (5628) τὰ παιδία ἔρχεσθαι (5738) πρός με, μὴ κωλύετε (5720) αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν (5748) βασιλεία τοῦ θεοῦ.
WH – ιδων (5631) δε ο ιησους ηγανακτησεν (5656) και ειπεν (5627) αυτοις αφετε (5628) τα παιδια ερχεσθαι (5738) προς με μη κωλυετε (5720) αυτα των γαρ τοιουτων εστιν (5719) η βασιλεια του θεου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܛܠܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile