Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:46

New American Standard Bible
Mark 10:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they came to Jericho. And {later,} as He was leaving Jericho with His disciples and a large crowd, a beggar who was blind {named} Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road.
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) εἰς Ἰεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου (5740) αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο (5711) παρὰ τὴν ὁδόν.
WH – και ερχονται (5736) εις ιεριχω και εκπορευομενου (5740) αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου ο υιος τιμαιου βαρτιμαιος τυφλος προσαιτης εκαθητο (5711) παρα την οδον
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܗܽܘ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܛܺܝܡܰܝ ܒ݁ܰܪ‌ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܚܳܕ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile