Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:46

New American Standard Bible
Mark 10:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they came to Jericho. And {later,} as He was leaving Jericho with His disciples and a large crowd, a beggar who was blind {named} Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road.
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) εἰς Ἰεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου (5740) αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο (5711) παρὰ τὴν ὁδόν.
WH – και ερχονται (5736) εις ιεριχω και εκπορευομενου (5740) αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου ο υιος τιμαιου βαρτιμαιος τυφλος προσαιτης εκαθητο (5711) παρα την οδον
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܗܽܘ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܛܺܝܡܰܝ ܒ݁ܰܪ‌ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܚܳܕ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile