Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:1

New American Standard Bible
Mark 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as they approached Jerusalem, at Bethphage and Bethany, near the Mount of Olives, He sent two of His disciples,
NA26 – Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν (5719) εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει (5719) δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
WH – και οτε εγγιζουσιν (5719) εις ιεροσολυμα εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει (5719) δυο των μαθητων αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܦ݁ܳܓ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile