Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:11

New American Standard Bible
Mark 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lord, '?"
NA26 – παρὰ κυρίου ἐγένετο (5633) αὕτη, καὶ ἔστιν (5748) θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
WH – παρα κυριου εγενετο (5633) αυτη και εστιν (5719) θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων
PES – ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile