Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:44

New American Standard Version
Mark 12:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on."
NA26 – πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος (5723) αὐτοῖς ἔβαλον, (5627) αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν (5707) ἔβαλεν, (5627) ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.
WH – παντες γαρ εκ του περισσευοντος (5723) αυτοις εβαλον (5627) αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν (5707) εβαλεν (5627) ολον τον βιον αυτης
PES – ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܗ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile