Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:19

New American Standard Bible
Mark 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For those days will be such a {time of} tribulation as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will {again.}
NA26 – ἔσονται (5704) γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν (5754) τοιαύτη ἀπ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν (5656) θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. (5638)
WH – εσονται (5695) γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν (5754) τοιαυτη απ αρχης κτισεως ην εκτισεν (5656) ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται (5638)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile