Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:34,37

New American Standard Bible
Mark 14:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "My soul is deeply grieved, to the point of death; remain here and keep watch."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν (5748) ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε (5657) ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. (5720)
WH – και λεγει (5719) αυτοις περιλυπος εστιν (5719) η ψυχη μου εως θανατου μεινατε (5657) ωδε και γρηγορειτε (5720)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܳܗ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܩܰܘܰܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came and found them sleeping, and said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not keep watch for one hour?
NA26 – καὶ ἔρχεται (5736) καὶ εὑρίσκει (5719) αὐτοὺς καθεύδοντας, (5723) καὶ λέγει (5719) τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; (5719) οὐκ ἴσχυσας (5656) μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; (5658)
WH – και ερχεται (5736) και ευρισκει (5719) αυτους καθευδοντας (5723) και λεγει (5719) τω πετρω σιμων καθευδεις (5719) ουκ ισχυσας (5656) μιαν ωραν γρηγορησαι (5658)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ܬ݁ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܥܳܪܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile