Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:36

New American Standard Bible
Mark 14:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was saying, "Abba! Father! All things are possible for You; remove this cup from Me; yet not what I will, but what You {will.}"
NA26 – καὶ ἔλεγεν, (5707) Αββα πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε (5628) τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ ἐμοῦ· ἀλλ οὐ τί ἐγὼ θέλω (5719) ἀλλὰ τί σύ.
WH – και ελεγεν (5707) αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε (5628) το ποτηριον τουτο απ εμου αλλ ου τι εγω θελω (5719) αλλα τι συ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile