Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:40

New American Standard Bible
Mark 14:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And again He came and found them sleeping, for their eyes were heavy; and they did not know what to say in reply to Him.
NA26 – καὶ πάλιν ἐλθὼν (5631) εὗρεν (5627) αὐτοὺς καθεύδοντας, (5723) ἦσαν (5713) γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, (5746) καὶ οὐκ ᾔδεισαν (5715) τί ἀποκριθῶσιν (5680) αὐτῷ.
WH – και παλιν ελθων (5631) ευρεν (5627) αυτους καθευδοντας (5723) ησαν (5707) γαρ αυτων οι οφθαλμοι καταβαρυνομενοι (5746) και ουκ ηδεισαν (5714) τι αποκριθωσιν (5680) αυτω
PES – ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile