Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:43

New American Standard Bible
Mark 14:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately, while He was still speaking, Judas, one of the twelve, came up, accompanied by a crowd with swords and clubs {who were} from the chief priests, the scribes, and the elders.
NA26 – Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) παραγίνεται (5736) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
WH – και ευθυς ετι αυτου λαλουντος (5723) παραγινεται (5736) [ [ο] | ] ιουδας εις των δωδεκα και μετ αυτου οχλος μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων και των πρεσβυτερων
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile