Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:43,48

New American Standard Bible
Mark 14:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately, while He was still speaking, Judas, one of the twelve, came up, accompanied by a crowd with swords and clubs {who were} from the chief priests, the scribes, and the elders.
NA26 – Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) παραγίνεται (5736) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
WH – και ευθυς ετι αυτου λαλουντος (5723) παραγινεται (5736) [ [ο] | ] ιουδας εις των δωδεκα και μετ αυτου οχλος μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων και των πρεσβυτερων
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "Have you come out with swords and clubs to arrest Me, as {you would} against a man inciting a revolt?
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν (5629) με;
WH – και αποκριθεις (5679) ο ιησους ειπεν (5627) αυτοις ως επι ληστην εξηλθατε (5627) μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν (5629) με
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile