Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:14

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 15:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Pilate said to them, ""Why, what evil has He done?" But they shouted all the more, ""Crucify Him!"
NA26 – δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Τί γὰρ ἐποίησεν (5656) κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν, Σταύρωσον (5657) αὐτόν.
WH – ο δε πιλατος ελεγεν (5707) αυτοις τι γαρ εποιησεν (5656) κακον οι δε περισσως εκραξαν (5656) σταυρωσον (5657) αυτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܙܩܽܘܦ݂ܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain