Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:16

New American Standard Bible
Mark 15:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the soldiers took Him away into the palace (that is, the Praetorium), and they called together the whole {Roman} cohort.
NA26 – Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον (5627) αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ἐστιν (5748) πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν (5719) ὅλην τὴν σπεῖραν.
WH – οι δε στρατιωται απηγαγον (5627) αυτον εσω της αυλης ο εστιν (5719) πραιτωριον και συγκαλουσιν (5719) ολην την σπειραν
PES – ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܘܰܩܪܰܘ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile