Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:18

New American Standard Bible
Mark 15:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they began saluting Him: "Hail, King of the Jews!"
NA26 – καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι (5738) αὐτόν, Χαῖρε, (5720) βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·
WH – και ηρξαντο (5668) ασπαζεσθαι (5738) αυτον χαιρε (5720) βασιλευ των ιουδαιων
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܫܰܐܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܶܗ ܫܠܳܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile