Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:19

New American Standard Bible
Mark 15:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they {repeatedly} beat His head with a reed and spit on Him, and kneeling, they bowed down before Him.
NA26 – καὶ ἔτυπτον (5707) αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον (5707) αὐτῷ, καὶ τιθέντες (5723) τὰ γόνατα προσεκύνουν (5707) αὐτῷ.
WH – και ετυπτον (5707) αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυον (5707) αυτω και τιθεντες (5723) τα γονατα προσεκυνουν (5707) αυτω
PES – ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܪܳܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile