Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:36,46

New American Standard Bible
Mark 15:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, "Let us see if Elijah comes to take Him down."
NA26 – δραμὼν (5631) δέ τις καὶ γεμίσας (5660) σπόγγον ὄξους περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν, λέγων, (5723) Ἄφετε (5628) ἴδωμεν (5632) εἰ ἔρχεται (5736) Ἠλίας καθελεῖν (5629) αὐτόν.
WH – δραμων (5631) δε τις [ | [και] ] γεμισας (5660) σπογγον οξους περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον λεγων (5723) αφετε (5628) ιδωμεν (5632) ει ερχεται (5736) ηλιας καθελειν (5629) αυτον
PES – ܪܗܶܛ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܶܐܣܰܪ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܡܰܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 15:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth, and laid Him in a tomb which had been cut out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb.
NA26 – καὶ ἀγοράσας (5660) σινδόνα καθελὼν (5631) αὐτὸν ἐνείλησεν (5656) τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν (5656) αὐτὸν ἐν μνημείῳ ἦν (5713) λελατομημένον (5772) ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν (5656) λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
WH – και αγορασας (5660) σινδονα καθελων (5631) αυτον ενειλησεν (5656) τη σινδονι και εθηκεν (5656) αυτον εν [ μνηματι | μνημειω ] ο ην (5707) λελατομημενον (5772) εκ πετρας και προσεκυλισεν (5656) λιθον επι την θυραν του μνημειου
PES – ܘܰܙܒ݂ܰܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܚܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܩܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܽܘܥܳܐ ܘܥܰܓ݁ܶܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile