Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:46

New American Standard Version
Mark 15:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth and laid Him in a tomb which had been hewn out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb.
NA26 – καὶ ἀγοράσας (5660) σινδόνα καθελὼν (5631) αὐτὸν ἐνείλησεν (5656) τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν (5656) αὐτὸν ἐν μνημείῳ ἦν (5713) λελατομημένον (5772) ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν (5656) λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
WH – και αγορασας (5660) σινδονα καθελων (5631) αυτον ενειλησεν (5656) τη σινδονι και εθηκεν (5656) αυτον εν [ μνηματι | μνημειω ] ο ην (5707) λελατομημενον (5772) εκ πετρας και προσεκυλισεν (5656) λιθον επι την θυραν του μνημειου
PES – ܘܰܙܒ݂ܰܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܚܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܩܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܽܘܥܳܐ ܘܥܰܓ݁ܶܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile