Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:1,9

New American Standard Bible
Mark 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the {mother} of James, and Salome bought spices so that they might come and anoint Him.
NA26 – Καὶ διαγενομένου (5637) τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν (5656) ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι (5631) ἀλείψωσιν (5661) αὐτόν.
WH – και διαγενομενου (5637) του σαββατου [ [η] | ] μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [του] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν (5656) αρωματα ινα ελθουσαι (5631) αλειψωσιν (5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – [[Now after He had risen early on the first day of the week, He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.
NA26 – Ἀναστὰς (5631) δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη (5648) πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ ἧς ἐκβεβλήκει (5715) ἑπτὰ δαιμόνια.
WH – [[αναστας (5631) δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη (5648) πρωτον μαρια τη μαγδαληνη παρ ης εκβεβληκει (5715) επτα δαιμονια
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܩܳܡ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile