Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:21

New American Standard Bible
Mark 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They went into Capernaum; and immediately on the Sabbath {Jesus} entered the synagogue and {began} to teach.
NA26 – Καὶ εἰσπορεύονται (5736) εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. (5707)
WH – και εισπορευονται (5736) εις καφαρναουμ και ευθυς τοις σαββασιν εισελθων (5631) εις την συναγωγην εδιδασκεν (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile