Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:26

New American Standard Bible
Mark 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After throwing him into convulsions and crying out with a loud voice, the unclean spirit came out of him.
NA26 – καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν (5660) φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
WH – και σπαραξαν (5660) αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και φωνησαν (5660) φωνη μεγαλη εξηλθεν (5627) εξ αυτου
PES – ܘܰܫܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile