Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:35

New American Standard Bible
Mark 1:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left {the house,} and went away to a secluded place, and prayed there {for a time.}
NA26 – Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς (5631) ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν (5627) εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. (5711)
WH – και πρωι εννυχα λιαν αναστας (5631) εξηλθεν (5627) [ [και απηλθεν] (5627) | και απηλθεν (5627) ] εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο (5711)
PES – ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܩܳܡ ܛܳܒ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile