Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:25

New American Standard Bible
Mark 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Have you never read what David did when he was in need and he and his companions became hungry;
NA26 – καὶ λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε class="show tvm">(5627) τί ἐποίησεν class="show tvm">(5656) Δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν class="show tvm">(5627) καὶ ἐπείνασεν class="show tvm">(5656) αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ;
WH – και λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε class="show tvm">(5627) τι εποιησεν class="show tvm">(5656) δαυιδ οτε χρειαν εσχεν class="show tvm">(5627) και επεινασεν class="show tvm">(5656) αυτος και οι μετ αυτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܢܶܩ ܘܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܗܽܘ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile