Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:26

New American Standard Bible
Mark 2:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God in the time of Abiathar {the} high priest, and ate the consecrated bread, which is not lawful for {anyone} to eat except the priests, and he also gave it to those who were with him?"
NA26 – πῶς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, (5627) οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν (5629) εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν (5656) καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; (5752)
WH – [ [πως] | πως ] εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν (5627) ους ουκ εξεστιν (5719) φαγειν (5629) ει μη τους ιερεις και εδωκεν (5656) και τοις συν αυτω ουσιν (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܬ݂ܳܪ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile