Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:29

New American Standard Bible
Mark 3:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin"—
NA26 – ὃς δ ἂν βλασφημήσῃ (5661) εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει (5719) ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν (5748) αἰωνίου ἁμαρτήματος
WH – ος δ αν βλασφημηση (5661) εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει (5719) αφεσιν εις τον αιωνα αλλα ενοχος εστιν (5719) αιωνιου αμαρτηματος
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile