Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:5

New American Standard Bible
Mark 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, He said to the man, "Stretch out your hand." And he stretched it out, and his hand was restored.
NA26 – καὶ περιβλεψάμενος (5671) αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συλλυπούμενος (5740) ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει (5719) τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον (5657) τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη (5681) χεὶρ αὐτοῦ.
WH – και περιβλεψαμενος (5671) αυτους μετ οργης συλλυπουμενος (5740) επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει (5719) τω ανθρωπω εκτεινον (5657) την χειρα [ σου | ] και εξετεινεν (5656) και απεκατεσταθη (5681) η χειρ αυτου
PES – ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile