Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:22

New American Standard Bible
Mark 4:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For nothing is hidden, except to be revealed; nor has {anything} been secret, but that it would come to light.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, (5686) οὐδὲ ἐγένετο (5633) ἀπόκρυφον ἀλλ ἵνα ἔλθῃ (5632) εἰς φανερόν.
WH – ου γαρ εστιν (5719) κρυπτον εαν μη ινα φανερωθη (5686) ουδε εγενετο (5633) αποκρυφον αλλ ινα ελθη (5632) εις φανερον
PES – ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܛܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile