Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:14

New American Standard Bible
Mark 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Their herdsmen ran away and reported {it} in the city and in the countryside. And {the people} came to see what it was that had happened.
NA26 – καὶ οἱ βόσκοντες (5723) αὐτοὺς ἔφυγον (5627) καὶ ἀπήγγειλαν (5656) εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον (5627) ἰδεῖν (5629) τί ἐστιν (5748) τὸ γεγονός. (5756)
WH – και οι βοσκοντες (5723) αυτους εφυγον (5627) και απηγγειλαν (5656) εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον (5627) ιδειν (5629) τι εστιν (5719) το γεγονος (5756)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile