Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:14

New American Standard Bible
Mark 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle Interlinear | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Their herdsmen ran away and reported {it} in the city and in the countryside. And {the people} came to see what it was that had happened.
NA26 – καὶ οἱ βόσκοντες class="show tvm">(5723) αὐτοὺς ἔφυγον class="show tvm">(5627) καὶ ἀπήγγειλαν class="show tvm">(5656) εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον class="show tvm">(5627) ἰδεῖν class="show tvm">(5629) τί ἐστιν class="show tvm">(5748) τὸ γεγονός. class="show tvm">(5756)
WH – και οι βοσκοντες class="show tvm">(5723) αυτους εφυγον class="show tvm">(5627) και απηγγειλαν class="show tvm">(5656) εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον class="show tvm">(5627) ιδειν class="show tvm">(5629) τι εστιν class="show tvm">(5719) το γεγονος class="show tvm">(5756)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile