Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:56

New American Standard Bible
Mark 6:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Wherever He entered villages, or cities, or countryside, they were laying the sick in the market places, and imploring Him that they might just touch the fringe of His cloak; and as many as touched it were being cured.
NA26 – καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο (5711) εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν (5707) τοὺς ἀσθενοῦντας, (5723) καὶ παρεκάλουν (5707) αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· (5672) καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο (5662) αὐτοῦ ἐσῴζοντο. (5712)
WH – και οπου αν εισεπορευετο (5711) εις κωμας η εις πολεις η εις αγρους εν ταις αγοραις ετιθεσαν (5707) τους ασθενουντας (5723) και παρεκαλουν (5707) αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται (5672) και οσοι αν ηψαντο (5662) αυτου εσωζοντο (5712)
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܠܟ݂ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile