Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:11

New American Standard Bible
Mark 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but you say, 'If a man says to {his} father or {his} mother, whatever I have that would help you is Corban (that is to say, given {to God),}'
NA26 – ὑμεῖς δὲ λέγετε, (5719) Ἐὰν εἴπῃ (5632) ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ἐστιν, (5748) Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, (5686)
WH – υμεις δε λεγετε (5719) εαν ειπη (5632) ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν (5719) δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης (5686)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܰܘ ܠܶܐܡܶܗ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢܝ ܬ݁ܺܐܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile