Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:15,18

New American Standard Bible
Mark 7:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – there is nothing outside the person which can defile him if it goes into him; but the things which come out of the person are what defile the person."
NA26 – οὐδέν ἐστιν class="show tvm">(5748) ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον class="show tvm">(5740) εἰς αὐτὸν δύναται class="show tvm">(5736) κοινῶσαι class="show tvm">(5658) αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά class="show tvm">(5740) ἐστιν class="show tvm">(5748) τὰ κοινοῦντα class="show tvm">(5723) τὸν ἄνθρωπον.
WH – ουδεν εστιν class="show tvm">(5719) εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον class="show tvm">(5740) εις αυτον ο δυναται class="show tvm">(5736) κοινωσαι class="show tvm">(5658) αυτον αλλα τα εκ του ανθρωπου εκπορευομενα class="show tvm">(5740) εστιν class="show tvm">(5719) τα κοινουντα class="show tvm">(5723) τον ανθρωπον
PES – ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܘܥܳܐܶܠ ܠܶܗ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Are you so lacking in understanding as well? Do you not understand that whatever goes into the person from outside cannot defile him,
NA26 – καὶ λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; class="show tvm">(5748) οὐ νοεῖτε class="show tvm">(5719) ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον class="show tvm">(5740) εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται class="show tvm">(5736) αὐτὸν κοινῶσαι, class="show tvm">(5658)
WH – και λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε class="show tvm">(5719) ου νοειτε class="show tvm">(5719) οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον class="show tvm">(5740) εις τον ανθρωπον ου δυναται class="show tvm">(5736) αυτον κοινωσαι class="show tvm">(5658)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܛܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܥܳܐܶܠ ܠܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile