Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:21

New American Standard Bible
Mark 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For from within, out of the hearts of people, come the evil thoughts, {acts of} sexual immorality, thefts, murders, {acts of} adultery,
NA26 – ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, (5736) πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,
WH – εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται (5736) πορνειαι κλοπαι φονοι
PES – ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile