Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:28

New American Standard Bible
Mark 7:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But she answered and said to Him, "Yes, Lord, {but} even the dogs under the table feed on the children's crumbs."
NA26 – δὲ ἀπεκρίθη (5662) καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν (5719) ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.
WH – η δε απεκριθη (5662) και λεγει (5719) αυτω [ ναι | ] κυριε και τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιουσιν (5719) απο των ψιχιων των παιδιων
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile