Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:15

New American Standard Bible
Mark 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was giving orders to them, saying, "Watch out! Beware of the leaven of the Pharisees, and the leaven of Herod."
NA26 – καὶ διεστέλλετο (5710) αὐτοῖς λέγων, (5723) Ὁρᾶτε, (5720) βλέπετε (5720) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
WH – και διεστελλετο (5710) αυτοις λεγων (5723) ορατε (5720) βλεπετε (5720) απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile