Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:31

New American Standard Bible
Mark 8:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise {from the dead.}
NA26 – Καὶ ἤρξατο διδάσκειν (5721) αὐτοὺς ὅτι δεῖ (5904) τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν (5629) καὶ ἀποδοκιμασθῆναι (5683) ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι (5683) καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι· (5629)
WH – και ηρξατο (5668) διδασκειν (5721) αυτους οτι δει (5719) τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν (5629) και αποδοκιμασθηναι (5683) υπο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων και αποκτανθηναι (5683) και μετα τρεις ημερας αναστηναι (5629)
PES – ܘܫܰܪܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܰܕ݂ܢܶܣܬ݁ܠܶܐ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile