Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:20

New American Standard Bible
Mark 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they brought the boy to Him. When he saw Him, the spirit immediately threw him into convulsions, and falling to the ground, he {began} rolling around and foaming {at the mouth.}
NA26 – καὶ ἤνεγκαν (5656) αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν (5631) αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο (5709) ἀφρίζων. (5723)
WH – και ηνεγκαν (5656) αυτον προς αυτον και ιδων (5631) αυτον το πνευμα ευθυς συνεσπαραξεν (5656) αυτον και πεσων (5631) επι της γης εκυλιετο (5709) αφριζων (5723)
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܒ݂ܰܛܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile