Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:38

New American Standard Bible
Mark 9:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John said to Him, "Teacher, we saw someone casting out demons in Your name, and we tried to prevent him because he was not following us."
NA26 – Ἔφη class="show tvm">(5713) αὐτῷ Ἰωάννης, Διδάσκαλε, εἴδομέν class="show tvm">(5627) τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα class="show tvm">(5723) δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν class="show tvm">(5707) αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει class="show tvm">(5707) ἡμῖν.
WH – εφη class="show tvm">(5707) αυτω ο ιωαννης διδασκαλε [ | ] τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα class="show tvm">(5723) δαιμονια και εκωλυομεν class="show tvm">(5707) αυτον οτι ουκ ηκολουθει class="show tvm">(5707) ημιν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܒ݁ܺܝ ܚܙܰܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܘܰܟ݂ܠܰܝܢܳܝܗ݈ܝ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܶܦ݂ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile