Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:41

New American Standard Bible
Mark 9:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For whoever gives you a cup of water to drink because of your name as {followers} of Christ, truly I say to you, he shall by no means lose his reward.
NA26 – Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ (5661) ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστε, (5748) ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ (5661) τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
WH – ος γαρ αν ποτιση (5661) υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι οτι χριστου εστε (5719) αμην λεγω (5719) υμιν οτι ου μη απολεση (5661) τον μισθον αυτου
PES – ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile