Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:8

New American Standard Bible
Mark 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And suddenly they looked around and saw no one with them anymore, except Jesus alone.
NA26 – καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι class="show tvm">(5671) οὐκέτι οὐδένα εἶδον class="show tvm">(5627) ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ ἑαυτῶν.
WH – και εξαπινα περιβλεψαμενοι class="show tvm">(5671) ουκετι ουδενα ειδον class="show tvm">(5627) [ μεθ εαυτων ει μη τον ιησουν μονον | αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων ]
PES – ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܶܠܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile