Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:9

New American Standard Bible
Mark 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were coming down from the mountain, He gave them orders not to relate to anyone what they had seen, until the Son of Man rose from the dead.
NA26 – Καὶ καταβαινόντων (5723) αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο (5668) αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον (5627) διηγήσωνται, (5667) εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. (5632)
WH – και καταβαινοντων (5723) αυτων εκ του ορους διεστειλατο (5668) αυτοις ινα μηδενι α ειδον (5627) διηγησωνται (5667) ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη (5632)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile