Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:21-28

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *went into Capernaum; and immediately on the Sabbath He entered the synagogue and {began} to teach.
NA26 – Καὶ εἰσπορεύονται (5736) εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. (5707)
WH – και εισπορευονται (5736) εις καφαρναουμ και ευθυς τοις σαββασιν εισελθων (5631) εις την συναγωγην εδιδασκεν (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were amazed at His teaching; for He was teaching them as {one} having authority, and not as the scribes.
NA26 – καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν (5713) γὰρ διδάσκων (5723) αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων (5723) καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
WH – και εξεπλησσοντο (5712) επι τη διδαχη αυτου ην (5707) γαρ διδασκων (5723) αυτους ως εξουσιαν εχων (5723) και ουχ ως οι γραμματεις
PES – ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܠܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out,
NA26 – καὶ εὐθὺς ἦν (5713) ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν
WH – και ευθυς ην (5707) εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν (5656)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܡܰܐܬ݂ܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""What business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are--the Holy One of God!"
NA26 – λέγων, (5723) Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες (5627) ἀπολέσαι (5658) ἡμᾶς; οἶδά (5758) σε τίς εἶ, (5748) ἅγιος τοῦ θεοῦ.
WH – λεγων (5723) τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες (5627) απολεσαι (5658) ημας οιδα (5758) σε τις ει (5719) ο αγιος του θεου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus rebuked him, saying, ""Be quiet, and come out of him!"
NA26 – καὶ ἐπετίμησεν (5656) αὐτῷ Ἰησοῦς λέγων, (5723) Φιμώθητι (5682) καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
WH – και επετιμησεν (5656) αυτω ο ιησους [ [λεγων] (5723) | λεγων (5723) ] φιμωθητι (5682) και εξελθε (5628) εξ αυτου
PES – ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܣܟ݂ܽܘܪ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Throwing him into convulsions, the unclean spirit cried out with a loud voice and came out of him.
NA26 – καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν (5660) φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
WH – και σπαραξαν (5660) αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και φωνησαν (5660) φωνη μεγαλη εξηλθεν (5627) εξ αυτου
PES – ܘܰܫܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were all amazed, so that they debated among themselves, saying, ""What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him."
NA26 – καὶ ἐθαμβήθησαν (5681) ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν (5721) πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, (5723) Τί ἐστιν (5748) τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, (5719) καὶ ὑπακούουσιν (5719) αὐτῷ.
WH – και εθαμβηθησαν (5681) απαντες ωστε συζητειν (5721) [ αυτους | προς εαυτους ] λεγοντας (5723) τι εστιν (5719) τουτο διδαχη καινη κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει (5719) και υπακουουσιν (5719) αυτω
PES – ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 1:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the news about Him spread everywhere into all the surrounding district of Galilee.
NA26 – καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
WH – και εξηλθεν (5627) η ακοη αυτου ευθυς πανταχου εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܛܶܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain