Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:15-17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they *came to Jerusalem. And He entered the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves;
NA26 – Καὶ ἔρχονται (5736) εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν (5721) τοὺς πωλοῦντας (5723) καὶ τοὺς ἀγοράζοντας (5723) ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων (5723) τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, (5656)
WH – και ερχονται (5736) εις ιεροσολυμα και εισελθων (5631) εις το ιερον ηρξατο (5668) εκβαλλειν (5721) τους πωλουντας (5723) και τους αγοραζοντας (5723) εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων (5723) τας περιστερας κατεστρεψεν (5656)
PES – ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ ܘܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܝܰܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He would not permit anyone to carry merchandise through the temple.
NA26 – καὶ οὐκ ἤφιεν (5707) ἵνα τις διενέγκῃ (5632) σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.
WH – και ουκ ηφιεν (5707) ινα τις διενεγκη (5632) σκευος δια του ιερου
PES – ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܥܒ݁ܰܪ ܡܳܐܢܶܐ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {began} to teach and say to them, ""Is it not written, ' '? But you have made it a ' ."
NA26 – καὶ ἐδίδασκεν (5707) καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται (5769) ὅτι οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται (5701) πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε (5758) αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και εδιδασκεν (5707) και ελεγεν (5707) [ | αυτοις ] ου γεγραπται (5769) οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε πεποιηκατε (5758) αυτον σπηλαιον ληστων
PES – ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain